Prof. Dr. Bruno Prowaznik & Christine Zak

Foto G. Kögerl